ידיעון 2782 פר' בלק

בס"ד ט"ז בתמוז תשע"ב

פרשת בלק

19.29

הדלקת נרות

08.30

תפילת שחרית

19.40

מנחה, קבלת שבת,

ערבית, דרשת הרב    

10.00

תפילת ילדים – בכיתת האולפן

 

 

11.30

שעור בפרשת השבוע במועדון

שעור במשניות בשטיבל

20.45

סעודת שבת בחדר האוכל

12.00

סעודת שבת בחדר האוכל

מכונת השטיפה תפעל

בשעות 21.45 – 23.45

נא להחזיר כלים עד 23.30

13.30

מנחה גדולה

17.00

שעור בדף יומי

17.30

נשים אומרות תהילים – בבית סעדון

18.00

שעור לנשים - שיר השירים - במועדון

18.00

מ נ ח ה

20.32

ערבית, הבדלה

זמני תפילה במשך השבוע

שחרית א'                       05.50                         

שחרית  ג, ד, ו                 06.00

שחרית ב,  ה                   05.50

מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30

מנחה בבית הכנסת           18.30

רבע לערבית                    20.00

ערבית                           20.15

עונג שבת לילדים בשעה 11.30

  כיתות א-ג   שמואל ברוכי

 

לוח השבוע

יום ראשון

גדולי המחשבה הישראלית – לא יתקיים

יום שני

17.30

התעמלות לגברים

בית שפירא

21.15

שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י

חדר עיון

יום שלישי

09.00

מפגש בוקר לבגירים

מועדון לחבר

19.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

20.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

יום רביעי

17.30

צ'י קונג לבגירים

מועדון לחבר

יום חמישי

19.00

שיעור: ניצוצות מהדף היומי

מועדון לחבר

יום שישי

06.30

שיעור בדף יומי

חדר עיון

 

השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

  

ק ר א ת ?                                            מ ח ז ר ת  !

בחודשים האחרונים זכינו ללוות משפחה של גיורת – אנט ושלומי עברי מכפר שמואל וילדיהם: רנה (שתיקרא רינת) והלל. הכרנו אותם דרך אחיינית של מילכה ושלמה שגרה בשכנות אליהם. הם התארחו אצלנו כמה פעמים בשבתות ובחגים.

ביום שלישי השבוע – פעמיים "כי טוב", הוזמנה אנט לבית דין שלישי ואחרון, לקבל על עצמה עול תורה ומצוות מול שלושה דיינים.

נסענו איתם ועם המורה שלהם לקריית גת. אנט הייתה ראשונה, אחריה הגיעו שאר חברי הכיתה, כל אחד והסיפור שלו, המתח הורגש באוויר.

אנט ושלומי בעלה נכנסו ונשאלו שאלות. הם יצאו ואנחנו נתבקשנו להיכנס. נשאלנו עליהם ועל ההיכרות שלנו איתם, לבסוף ישבנו כולנו מול הדיינים: בני הזוג, המורה, אהרון ואני – לשמוע יחד את ההחלטה של בית הדין המאשר את קבלתה ליהדות. ההתרגשות הייתה עצומה והתגברה עוד יותר כאשר אנט נתבקשה לקום ולקבל עליה עול תורה ומצוות ואמרה בקול רועד "שמע ישראל...".

אנט תוזמן בקרוב לסיים את תהליך הגיור בטבילה (אז גם תשנה את שמה) ומיד אחר כך  חתונה כדת משה וישראל!

יצאנו דומעים ונרגשים. זוהי אחת החוויות המרגשות ביותר בחיינו היהודים. אשרינו שזכינו להכיר את אנט ומשפחתה וללוות את התהליך שלהם!

שולי גל

מה בגיליון?

·         תמיד רציתי לשאול – הרב ירון

·         תגובה – יואב הלר

·         חדשות גרעין אופק – פרד אדן

·         חנוך לנער – אסתר פורשר וצוותי החינוך

·         מוועדת ההשתלמויות – אביגיל צוייג

·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 119

·         ערב זיכרון ליוסק'ה אחיטוב

·         חגיגת משקי דן

·         מאספות החברים – דינה אמיר

                                           כלבו דף ולוחות זמנים

                                                                 קראו בנעימות !

המערכת

                       נר זיכרון !

                       אהרן הלוי ז"ל – י"ז בתמוז תשמ"ו

תמיד רציתי לשאול

שאלה: מהו המקור לשבירת הכוס בחופה?

תשובה: התשובה שכולם בוודאי מכירים היא שמנהג שבירת הכוס נובע מתקנת חכמים לזכור את חורבן ירושלים. אולם, בדיקה מעמיקה יותר של המנהג מגלה שהדברים אינם פשוטים כל-כך.

נאמר בגמרא (בבא בתרא ס, ב):

ת"ר: כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בניי, מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח, ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח, ועכשיו בטל? אמר להם: א"כ, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות! (=אמרו לו:) אפשר בפירות. פירות לא נאכל, שכבר בטלו בכורים! (=אמרו לו:) אפשר בפירות אחרים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים! שתקו.

אמר להן: בניי, בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר - שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר - שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה… אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט… עושה אדם כל צרכי סעודה, ומשייר דבר מועט... עושה אשה כל תכשיטיה, ומשיירת דבר מועט… שנאמר: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי" וגו'. מאי על ראש שמחתי? אמר רב יצחק: זה אפר מקלה שבראש חתנים. א"ל רב פפא לאביי: היכא מנח לה? במקום תפילין, שנאמר: "לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר".

רואים אנו, אם כן, שהיה מנהג אחר זכר לחורבן בחופה, והוא לשים אפר מקלה בראש החתנים, במקום שבו נהוג להניח תפילין.

המנהג לשבור כוס בחתונה מקורו בסיפור אחר, שאינו קשור לחורבן כלל. מסופר בגמרא (ברכות ל, ב) על שני אמוראים בשתי הזדמנויות שונות שבזמן חתונה ראו שהקהל שמח מדי, ולכן שברו כוס יקרה כדי להכניס קצת פרופורציה בשמחה.

השולחן ערוך (אורח חיים תקס סעיף ב) כתב שנוהגים לשים אפר מקלה בראש חתנים זֶכֶר לחורבן ירושלים, והרמ"א כתב שיש נוהגים לשבור כוס במקום זאת. הסיבה היא שמכיוון שלא כולם מקפידים להניח תפילין בכל יום, הנחת אפר מקלה בראשם מהווה קטרוג על החתן, שלא מתקיים בו הפסוק 'פאר תחת אפר', וכדי לא לעשות חילוק בין חתנים שנוהגים להניח תפילין לכאלו שלא נוהגים, הנהיגו שכולם ישברו כוס זכר לחורבן.

וכתב הרב פנחס זביחי (שו"ת עטרת פז כרך א או"ח סימן טו) שלא טוב עושים אותם מקומות ששוברים כלי שהיה שבור לפני כן או שלוקחים נורת חשמל, כי המנהג הקדום היה לשבור דווקא כוס, וכן יש לנהוג.

והרב עובדיה יוסף כתב (יביע אומר ח"ד אה"ע סימן ט) שלא טוב עושים האנשים השמחים וקוראים עם שבירת הכוס 'מזל טוב', שהרי זה נעשה זכר לחורבן, ולכן כתב הרב אלישיב קנוהל (איש ואשה עמוד 260) שעדיף לשבור את הכוס באמצע השיר 'אם אשכחך'.

הרב ירון

תגובה יואב הלר בשם שימי

לאבנר ידידי שלום.

לאחר שלושה מכתבים ששלחת אלי, סוף סוף אני מתפנה לענות לך. ראשית, נחמד מאד  לקרוא שאתה עדיין חושב עלי.  שנית, לא כמו שאתה חושב, אנחנו פה לא חושבים -  אנחנו יודעים, אנחנו קוראים את מחשבותיכם כל הזמן. לכן בעצם זה די מיותר מצדכם לכתוב אלינו, כי אנחנו יודעים גם את מה שאתם משמיטים מהכתב מסיבות אלה ואחרות (בעיקר משיקולי אינטרסים צרים). אבל בכל זאת אנחנו/אני מאד מעריכים את האמביציה שלכם לכתוב.

שלא תפקפק לרגע, גם אצלנו ישנה בעיה להעביר לכתב (שלכם) את אשר אנו רוצים לומר לכם.

למזלנו יש המצאה חדשה שנקראת מחשוב ענן שמאד עוזרת לנו בכך.....

כעת ידידי, לעניין. למרות שלפי הניתן להבין מדבריך אתה חש כי אתה חי בגן עדן, בתור תושב די ותיק פה אני רוצה לאכזב/לעדכן אותך. אין לך מושג מה זה גן עדן. לא שאני מזלזל בתחושותיך, להיפך, זה נחמד מאד מצידך לחשוב כך. אך אתה אפילו לא אמור לחשוב שאתה בגן עדן. עליך למצות עד תום את כל האפשרויות לחוויות הפתוחות בפניך בעולמכם, כדי שלא תצטרך לחזור ולחיות את אותן חוויות אשר אתה אמור לחוות שם.

אבנר  ידידי, זה די מצחיק בעצם לראות שאני כאילו הפכתי למורה או למדריך. האמת, בעולמכם ממש לא רציתי אפילו להתקרב למושגים האלה. אלא שפה כולנו נמצאים במצב של נשמה, כולנו שווים לגמרי (כמו שהיה אמור להיות בקיבוצכם) וכולנו (כל אלה שאינם במשימה מיוחדת, ומה זה משימה מיוחדת נשאיר לפעם הבאה) משמשים מדריכים לכל תושבי כדור הארץ. למעשה, בעצם זו הסיבה שאני עונה לך.

במכתבך אתה כותב ומפרט כמעט כל תוכנית שמופיעה בטי.וי. שלכם. איני מכיר שום חוק המחייב אתכם לצפות במכשיר הזה. הפוך מכך. בשידורים שלכם אני רואה מידי פעם קטעים מדהימים שכדאי ורצוי לראות אותם. לדוגמא, אתמול (יום חמישי אצלכם) לפני המשחק המעולה בחצי גמר היורו (כן, גם את זה ראיתי, מה אתה מתפלא, אני בגן עדן לא?) היה בערוץ 1 שידור שבו הסביר והדגים המנצח גיל שוחט את שחרזאדה של רימסקי-קורסקוב. מי שלא ראה, הפסיד, וחבל! כך שלא הכול גרוע בטי.וי.  יש לך גם מה לומר על אחד בכיר אצלכם, אם אתה מתכוון לביבי - אז חבל לך על הזמן, מה שאתה יודע זה עוד כלום...

לעניין שלמה ארצי, אם זה היה תלוי בי הוא מזמן היה מופיע כאן, אני עדיין שומע דיסקים שלו. כך גם באשר לגבעת חלפון, גם פה מקרינים את הסרט בכל יום הולדת של המלאך מטטרון (הוא בעצם  הבוס של כדור הארץ שלכם), ותתפלא, האולם מלא נשמות טובות....

אני מסיים הפעם דווקא בבר רפאלי, בעצם לא זוכר מה רציתי לומר. אתה חופשי לעדכן אותי במצבה במכתבך הבא.

ולבסוף. אולי לא שמת לב, אבל אנחנו כל הזמן נמצאים אצלכם בנשמה. לנשמות יש תכונה כזאת שהן יכולות להכיל כל כמות של נשמות אחרות בתנאי שיש להן זיקה חיובית כלשהי אליהן. כך שאם תביט פנימה אל מקלעת השמש שלך (נמצאת טיפה מעל הטבור) תטשטש מעט את המבט ואז סביר להניח כי תוכל לחוש אותי/אותנו/כל נשמה שיקרה לך.

אז עד המכתב הבא השתדלו להיות עם-סגולה באמת ובלי ציניות, ד"ש חמה  מלואי (הוא בטירונות)

ולהתראות בשמחות. 

                                                                                                          שלכם, 

שימי

חדשות גרעין אופק

" דברים קורים תמיד בזמן נכון
באים הולכים בין ההמון
...."  אילאיל תמיר

 

לפני כשבועיים מרבית חברי גרעין אופק בילו יחד בשבת גרעין כנראה זאת תהיה השבת האחרונה שיהיו ביחד לפני שראשוני הגרעין משתחררים.  פתחנו את האירוע בטיול ליער שוהם, מרחק נסיעה של חמש דקות מהקיבוץ, ששם התגלו פינות חמד מתחת לאפינו.  נכנסנו למערה שבה משתכנים אלפי עטלפים, מראה מלהיב וייחודי.  משם המשכנו לאתרי עתיקות בני אלפי שנה המעידים על האזור כמרכז למסחר ומפגש תרבויות.  טיפסנו למעלה בגבעה שממנה היה אפשרי לצפות על כל האזור.  המשכנו לפארק הקופים שהתברר שהוא מקלט לקופים שאסור להחזיקם כחיות חמד.  המטרה העיקרית של הפארק היא לקחת קופים שהוחזקו בשבי ולהכשירם לחזרה לטבע ולסביבה הטבעית שלהם.  מפני שחלק גדול מהקופים סבלו מהתעללות בעת שהותם בשבי, התהליך הוא איטי ומורכב.  מנהלת המקום שהיא בעצם דוקטורית לפסיכולוגיה סִפרה על עבודתם בפארק והיה מעניין לשמוע כמה הקופים דומים לבני האדם (או אולי ההיפך).  חזרנו הביתה לעשות "על האש", בילינו שבת ביחד, וסגרנו את סוף השבוע עם פויקה יחד עם הצעירים.  היה שמח יחדיו וגם קצת עצוב. 

מפני שלאחר סיום מחצית מתקופת השרות צה"ל מעניק לכל חייל בודד נסיעה הביתה עוברים ושבים רבים פוקדים את נתב"ג.  קארה וצבי גבלר כבר נסעו וחזרו, עזרא צריך לחזור השבוע, וארי נחת ישר לזרועות אמו.  אחרים יצאו לחו"ל במשך הקיץ.  מייקי סוקולוף סיים קורס קצינים ומתחיל להוביל מחזור חדש של טירוני שריון.  כעת ארבעה קצינים מתגוררים בבארות יצחק במסגרת אימוץ חיילים בודדים. 

במקביל, אנחנו מתכוננים לקבלת גרעין צבר 2012.  חברי צוות פרק הקליטה (התקופה לפני גיוסם) הם אביגיל צוויג(אם הבית), חננאל שקלאר(מדריך חברתי), ואנוכי(רכז).  לצוות זה מצטרפים שורי אמיר ורפי צור כחברי צוות הקמה המסייע בהכנות לקראת הגעת הגרעין.  בשבוע שעבר נפגש הצוות כדי לקבוע חזון, יעדים, וחלוקת העבודה וכעת מעלים הילוך.  השיפוצים בעיצומם ואנחנו מסיימים את תהליך איתור משפחות מאמצות.  בשבועות הקרובים נפנה לענפים השונים כדי לבחון איך משבצים את חברי הגרעין במקומות עבודה וגם נפנה לחברים בבקשה לסייע לנו במתן שעורי עזר בעברית, בהשתתפות בפעילויות, במתן שיחות, ועוד.  האתגר הגדול ביותר שלנו יהיה להעתיק את ההצלחה של גרעין אופק לגרעין החדש, אך אנחנו בטוחים שנעמוד במשימה.

                                                                                                                        שבת שלום,

                                                              פ  ר  ד

חנוך לנער  -  מידע מהשטח עם פתיחת החופשה הגדולה

פעילול לילדי א-ו

הפעילול שלנו נפתח בשעה טובה ומוצלחת! שבוע לפני הפתיחה עבדנו קשה בשטח: גזמנו וגרפנו,

תכננו, עיצבנו, תלינו שלטים ומאווררים (!).  אבנר ארגן לנו כניסה מזמינה ומיוחדת וביום ראשון בבוקר

פתחנו את הפעילול בסימן "חוצה ישראל" – הנושא שלנו השנה.

יש לנו 40 ילדי חוץ ו-39 ילדים שלנו.

לכל קבוצת גיל יש "זולה” -  פינת חמד בין העצים עם ערסלים ושטיחים וכל הבא ליד.

יש גם פינות יצירה, נגריה, נופש פעיל, חול ומהשבוע הבא גם ספריית שטח.

בכל שבוע חברים מהקיבוץ מלמדים בחוגים מגוונים ובכל שבוע יוצאים לטיול.

יש פעילויות ביתיות ויש קנויות.

הצוות גדול ומגוון- כל הציבור מוזמן להתרשם. אנחנו בשטח מיום ראשון עד רביעי בדרך כלל.

בימי חמישי יש טיול וביום שישי- חופשה ומנוחה בבית.

כיף ושמח, הצוות גדול ומגוון והיום אנו חותמים את השבוע הראשון .

 

מה חדש בחטיבה?

קופצים למים – את החופש פתחנו ובגדול בטבילת לילה מרעננת בבריכה ומאז אנחנו לא נחים לרגע.

מניין שני – מידי בוקר בשעה 7:45 אנו מגיעים למניין שני בבית הכנסת (איפה, איפה הבנות??) ונהנים מארוחת בוקר מושקעת בחדר האוכל.

לעבודה ולמלאכה – נפגשנו, התיכון ואנחנו, עם שמוליק ומרכזי הענפים לערב מיוחד שעסק בחשיבות עבודת הילדים, והצלחנו להבין את המכלול בו אנו חיים ואת התרומה שלנו לקהילה.

אנו משכימים מידי בוקר לעבודה בענפים השונים: בחשמליה, ברפת, בלול, בגד"ש, בענף המזון, בגיל הרך ובפעילול. אנחנו לומדים את העבודה, מתמקצעים בה ונהנים מהעבודה עם הצוות.

יצירה ואמנות – בוודאי ראיתם את התערוכה שעומדת בחדר האוכל. הדרך הארוכה שעברנו הניבה פירות ואנו שמחים על ההשקעה ועל התוצאה המוצגת. תודה לכולכם על התגובות החמות!

בשבילי הארץ – כבר הספקנו לבקר בליל ירח (כמעט) מלא בנגב הקסום, ולטייל בשבילי נחל חווארים שלמרגלות שדה בוקר.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי – בשבתות אנחנו ממשיכים להיפגש ולהכיר יחד "ענקי עולם" בהיסטוריה הישראלית, תוך הצצה חטופה בדפי הפייסבוק שלהם...

בהמשך עוד מצפים לנו סמינרים של הקיבוץ הדתי, התנדבויות, טיולים, סעודות משותפות ועוד ועוד.

אצל נערי התיכון

כחודש לפני החופשה ישבנו כמה ילדים מהתיכון וחשבנו מה נרצה לעשות בקיץ הקרוב.

דברנו על התנדבות, על עבודה בענפים ועל פעילויות.

החלטנו שכל שני ילדים יהיו אחראים על ארגון וחשיבה של הפעילות, במטרה לפתח מנהיגות ואחריות בקרב הילדים.

אז כפי שהחלטנו, פתחנו את הקיץ בפעילות כיפית בבריכה, המשכנו בשכשוך רגליים בים, ובערב עדות

טעמנו מאכלים ממרוקו ומברזיל בעזרתן של לני וברוריה היקרות.

בחודש האחרון עסקנו בנושא היהדות וכיצד זה קשור לחיינו. הזמנו אנשים שונים, בהם מיכאל פורת,

אסתר פורשר, גבי נאור ויהונתן שרמן, שסיפרו לנו למה בחרו באורח החיים הדתי. כסיום לתהליך

שעברנו נבלה בשבת הקרובה בירושלים ונטעם מהיופי של העיר הזו.

בינתיים, אנו (כבאים מבחוץ) נפעמים מהילדים שעובדים קשה, קמים מוקדם ותורמים מעצמם לקיבוץ.

אנו מאחלים לכולנו קיץ טוב והמשך עשייה מהנה.

חננאל ואיילת

לסבתא וסבא לין ועוזי פלדמן

מזל – טוב

בהולדת הנכד גל

בן להילה וניצן פלדמן

                         תזכו לרוות ממנו רוב נחת ושמחה

מוועדת ההשתלמויות

ראשית, אנו מודים מאד לאלידע שריכז ברצינות ובמסירות את וועדת ההשתלמויות בשנים האחרונות.  כעת אנו יוצאים לדרך לקראת שנת תשע"ג בהרכב הוועדה של שנים האחרונות: דוד לנדה, עדה, ענבל, בנג'ו ועם מרכזת וועדה חדשה אביגיל צוויג.

וועדת ההשתלמות פועלת כחלק ממשאבי אנוש ורואה את עצמה כאחראית לטיפוח המשאב האנושי תוך שמירה על מסגרת התקציב שהוקצה ע"י הקיבוץ.

אנו מעוניינים לאפשר רכישת השכלה לתעסוקה ופרנסה וכן קידום הפוטנציאל האישי של החברים.

אנו מניחים כי הפיתוח האינדיבידואלי של החבר תורם בהמשך לקהילה כולה כחברה משכילה ומתקדמת.

בתקווה לשיתוף פעולה ומעט סבלנות, נשתדל לדון בבקשות החברים בהקדם.

לידיעון מצורפות הוראות כלליות למשתלמים וכן טופס בקשה לאישור השתלמות.

אנא הקפידו למלא את הטפסים עפ"י ההוראות.

                                                                                 בהצלחה לכולנו,

ועדת השתלמויות

שלום לכולם,

הסתיימה תכנית ראשונה - עמיתי מחקר

באווירה הכפרית של מושב אורה הסמוך לירושלים התקיים מפגש הסיום של קבוצת עמיתי המחקר במכון לחקר הקיבוץ הדתי. במהלך השנה נפגשו שמונה סטודנטים הלומדים לתארים שונים, ועסקו בהנחייתו של ד"ר מיכאל בן אדמון (שדה אליהו) בהיכרות עם ערכיה, הגותה ופועלה של התנועה. הסטודנטים נפגשו עם ד"ר נחום ברוכי, ד"ר אמנון שפירא, דינה ספראי, הרב יהודה גלעד ועוד, ועסקו בהיבטים שונים כמו דת, כלכלה, חברה, וחקלאות. בנוסף עסקו העמיתים בלמידה משותפת במטרה לקדם את מחקרו של כל אחד מהם. נושאי המחקר שונים ומגוונים: סוגיית ההפרטה בחינוך והשפעתה על החיים הדתיים; היכרות עם דמויות מהתנועה שהשפיעו על החקלאות במדינת ישראל; הייחודיות של חגיגת החגים בקיבוץ הדתי לעומת החילוני בשנות ה- 50 וה- 60; סוגיית ההפרדה בין המינים בחינוך הקיבוצי, ועוד נושאים מגוונים. במהלך השנה הקרובה תצא בעז"ה חוברת מאמרים המהווים תמצית המחקרים. העמיתים תיארו כי זיקתם והערכתם לתנועה התחזקו במהלך המפגשים תוך הכרת מפעלה האדיר. התכנית אפשרה לשאול שאלות נוקבות, לדון בפתיחות ובביקורת בַּדרך וּבַאֶפשרות המתמדת להתחדשות. המכון ימשיך ללוות את הסטודנטים במהלך מחקרם גם בהמשך, ואנו מברכים אותם על הצטרפותם למכון ועל תרומתם לחקר התנועה. בהצלחה! ההרשמה לתכנית עמיתי המחקר לשנת תשע"ג נפתחת בימים אלו.

כנס הביטוח השנתי

בשבוע שעבר התקיים כנס הביטוח השנתי של חברת 'שדמה' לקיבוצי הקיבוץ הדתי. בכנס השתתפו נציגים רבים מהתנועה. בתחילת הכנס דיווח ידידיה צור (עין הנצי"ב) על המשא ומתן עם 'ביטוח חקלאי', שהסתיים בהצלחה, ובמסגרת ההסכם חלק מקיבוצי הקיבוץ הדתי יתחילו לבטח ב'ביטוח חקלאי' דרך סוכנות הביטוח "שדמה" כבר בשנת הביטוח המתחילה ב- 1 ליולי. במסגרת כנס מרכזי המשק הקרוב יופיעו בעז"ה נציגי 'ביטוח חקלאי', ויציגו את החברה ויתרונותיה. בהמשך שמעו הבאים לכנס הביטוח את הרצאתו של רון הדסי, המשמש כיו"ר 'איקיאה ישראל'. רון סיפר על השריפה שכילתה את הסניף בנתניה ואת המאמצים הגדולים שנעשו על מנת לקצר את תקופת אי הפעילות של איקיאה, והיטיב למסור את התובנות שלו בעקבות השריפה: החשיבות הגדולה לפוליסת ביטוח מתאימה, חשיבותה של בדיקה יסודית של הפוליסה, נחיצותה של חלוקה ברורה בין השוכר והמשכיר של המבנה, וכמובן – ביטוח התכולה. הסניף בנתניה חזר לפעילות מלאה בזמן שיא של כ- 15 חודש. ההרצאה האחרונה והמרגשת ניתנה ע"י רונה רמון, שתיארה את ההתמודדות האישית שלה אחרי שני האסונות שהיא ומשפחתה עברו. יודעי דבר אומרים שבאולם לא נשארה עין יבשה. תודתנו לראובן מ'שדמה' על יום העיון ששילב חומר מקצועי ותרבותי ברמה גבוהה, ועל העבודה המשותפת והחברית לאורך כל הדרך.

גדוד העבודה

"אנשי גדוד העבודה הם אנשי הננו-מוכנים-ומזומנים תמיד", כך תיאר את אותם חלוצים מנהיגנו, שמואל חיים לנדוי – שח"ל, ממייסדי תנועת תורה ועבודה והפועל המזרחי. בניסיון להתחקות אחר מעשיהם ולהידמות להם, לכל הפחות בתחום החלוצי-ציוני, עמלים למעלה מ- 60 בני ובנות התנועה, בוגרי כיתות ח' ממרבית קבוצותינו, על הכשרת בוסתן נוי ואתר טיול ונופש בסמוך לקיבוץ מעלה גלבוע. בהובלת אביעד ספראי ממעג"ל, שהקים לאחרונה את מרכז 'רוח שדה', וימימה קידר מכפר עציון, ובליווי נבחרת בוגרי י"א, עובדים בנינו ובנותינו היקרים בשמש קופחת, בידיים מיובלות ובזיעה ניגרת. השטח: חורש ים-תיכוני קלאסי שלא עוּבַּד מעולם במורדות הצפוניים של הגלבוע. התוצאה: פינות נוי מטופחות, ספסלים ואתרי תצפית, נטיעות חדשות ומערכות השקאה. כל זאת תוך כדי שיג ושיח עם אנשי 'גדוד העבודה', המוכנים ומזומנים תמיד, ועם ערכי השיתוף, השוויון וכמובן ערך העבודה. תודה והערכה גדולה למדריכים המובילים את הנוער לפסגות חדשות. בשבוע הבא יתקיים כמיטב המסורת "המרוץ לקיבוץ הדתי" לבוגרי כיתות ז', ובעדכון הבא תוכלו להתעדכן איזה קיבוץ ניצח השנה.

ג'קי לוי – "כמה מילים על איש גדול שהלך לעולמו"

במוסף השבת של העיתון ישראל היום כתב ג'קי לוי, בוגר קיבוץ בית רימון וישיבת הקבה"ד, מילים נפלאות על יוסק'ה אחיטוב ז"ל, בתוספת מילים חשובות על תנועת הקיבוץ הדתי.

במלאות 30 לפטירתו של יוסק'ה מצאנו לנכון להביא את הדברים שנכתבו במהלך ה'שבעה', לזיכרון ולחשיבה:

בשבוע שעבר הלך לעולמו יוסק'ה אחיטוב, ואתם כמעט לא שמעתם על כך, אלא אם כן אתם קשורים איכשהו לתנועת הקיבוץ הדתי. יוסק'ה היה התגלמות האידיאל של הקיבוצניק הדתי. הוא היה תלמיד חכם אדיר, וחלוץ אמיתי. כשזכיתי לשמוע אותו לראשונה הייתי עדיין פרחח צעיר ומבולבל. אחרי שנפטרתי סוף כל סוף מן הישיבה התיכונית, לא האמנתי שיבוא יום ואפתח ספר מרצוני החופשי. הייתי מוצף מיאוס וגועל מהישיבתיות הממוסדת, מהתמהיל היום-יומי של מתק שפתיים ואיומים מחרידים, שהיה מנת חלקנו ודיאטת קיומנו. יוסק'ה עמד שם במכנסיים קצרים ובסנדלים, ונתן שיעורים מרהיבים על הרמב"ם והבהיר סוגיות תלמודיות מורכבות. הוא אהב את הטקסט, והוא דיבר עברית ישראלית, חיה ורלוונטית. צירוף המילים "הקיבוץ הדתי" נשמע לאוזן העכשווית כמו "דיאט אשכוליות". בחייך, גם קיבוץ וגם דתי. אבל מי שהכיר, ובעיקר מי שלמד – אפילו קצת, כמוני – בישיבת הקבה"ד, לא יכול שלא לאהוב אותה ולהצטער שהיא לא משפיעה קצת יותר. התנועה הקטנה והאצילית שהתעקשה להשמיע את קולה הנדיר לא הצטיינה ביחסי ציבור, וההפסד כולו שלנו. של החברה הישראלית, שלא נותר לה אלא להתבשם מפניניהם של גדולי הדור מסדר הגודל של נסים זאב ואורן זריף. השיח היהודי בישראל אטם את אוזניו בדיוק לשני הקולות שהיה להם הכי הרבה להציע לו: בית המדרש הספרדי המודרני, ובית מדרשו של הקיבוץ הדתי.

יוסק'ה איננו, ובסופו של דבר אין מנוס מלקבוע שאף על פי שהעמיד תלמידים הרבה, יוסקה זכה לאלמוניות שושואיסטית כמעט, לא פחות מאחיו, איש המוסד. וזה אומר הרבה יותר עלינו מאשר עליו.

                    שבת שלום,

                                               נחמיה רפל

 וחברי המזכירות הפעילה

באספות החברים   כ"ז בסיוון תשע"ב  (17.6.12), י' בתמוז תשע"ב (1.7.12)

בשתי האספות האחרונות נדונו נושאים כלכליים וחברתיים: 

חברתי

1.       שמחנו להזדמנות להרחיב את שורותינו בקבלת שלושה חברים חדשים וארבעה זוגות מועמדים. כפי שדווח כבר בידיעון, כולם התקבלו בהצבעה בקלפי.

אנחנו מברכים אותם ואת ועדת הקליטה שלוותה ומלווה את תהליך הקליטה.

2.       אביגיל צוויג נבחרה לריכוז ועדת ההשתלמות, שהרכבה עתה אביגיל (מרכזת), ענבל ישראלי, דוד לנדה, עדה צונץ ובנג'ו ברמן (מנהל מש"א).

כלכלי

3.     שינוי תקנון הפנסיה:

אישרנו את השינוי שהוצע ע"י המזכירות ואשר מסדיר הפקדות לפנסיה לנקלטים ולבנים בהסדר א' מגיל 25.

4.       תקנון קרן מילואים: מטרת קרן המילואים (שבכללו כבר אושר באספת חברים לפני שנים) היא להבטיח את כספי הפנסיה למטרה שלשמה נועדו, וזאת על ידי הפרדת הניהול והמאזן מניהול כספי הקיבוץ האחרים.

5.       שינוי תקנון הקיבוץ: תקנון קרן המילואים צריך להיכלל בתקנון הרשמי של הקיבוץ, המאושר ע"י רשם האגודות. השינוי בתקנון הקיבוץ אושר ברוב הנדרש. התקנון אושר באספה ב – 1.7.2012 (המוגדרת כאספה דחויה), ובעקבותיו – השינוי בתקנון הקיבוץ, לאחר שהדיון נדחה מאספה  קודמת בהיעדר מספר נוכחים כנדרש בחוק באספה הראשונה.

הביאה לדפוס: דינה אמיר

לחגית ומיכאל פורת

לנישואיכם

להורים ג'ודי ודוד פורת

ולכל המשפחה

מ ז ל  -  ט ו ב

                       תזכו לבנות בית נאמן בישראל

   -

כ ל ב ו ד ף

שעור בפרשת השבוע במועדון:  אהד אהרן

אחות תורנית:  אריאלה פלדמן – פלאפון 61999

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

צום שבעה עשר בתמוז

·        לרגל הצום, ביום ראשון לא תוגש ארוחת בוקר בחדר-האוכל.

·        בריכת השחייה תהיה סגורה ביום ראשון.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

תיאטרון עדות יוצא לפגרה עד לחודש ספטמבר. חופשה נעימה !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

תודה

לכל בית בארות יצחק, ובמיוחד לצוות ענף המזון המסור, לצוות החתונה המדהים, לכל אנשי השירות הנלווים

ולכל האנשים העוזרים והשמחים בשמחתנו:

תודה על מאמציכם בהפקת החתונה המקסימה של מיכאל וחגית.

                                                                                           בהערכה ובאהבה,

ג'ודי ודוד פורת

"אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן:

כיבוד אב ואם........ והכנסת אורחים ........ והכנסת כלה ...... והבאת שלום בין אדם לחברו....."

                                                                                                          (גמרא שבת קכז)

לכל חברינו וחברותינו, קיום האמור לעיל אינו מובן מאליו.

אנו מעריכים מאוד את הכנסת האורחים לה זכתה משפחתנו ומודים על כך לכולכם.

                                      שנזכה רק לשמחות, בע"ה.

                                          רחל מלול ומשפחת פרץ

מעניין לעניין באותו עניין

תודה חמה למשפחת פרץ על תרומתם לבית הכנסת לרגל השמחה המשפחתית.  תזכו למצוות !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ללומדי הדף היומי

כדי להשיג את הקצב ולסיים את לימוד הש"ס עם כל לומדי הדף היומי בארץ ובעולם,

החל משבת זו אנו מקדימים את השיעור בדף היומי לשעה 17.00 לפנות ערב.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

AtarimTR