ידיעון 2794 חג סוכות

בס"ד י"ד בתשרי תשע"ג

 

א' של סוכות  

17.05

הדלקת נרות

08.00

תפילת שחרית, הלל, מוסף, הושענות

17.15

מנחה, דרשת הרב, ערבית

11.00

סעודת חג בסוכה

18.30

סעודת חג בסוכה

13.00

מנחה גדולה

 

 

16.15

שעור בדף יומי

 

מכונת השטיפה פועלת בשעות 19.30 – 21.30

נא להביא כלים עד 21.00

16.45

נשים אומרות תהילים - בבית סעדון

17.00

מנחה

18.00

ערבית, הבדלה בסוכה

      זמני התפילה במשך השבוע

  שחרית                            06.00

  שחרית הושענא-רבה   רק ב-06.00

  שחרית מנין שני                08.00

  מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30

  מנחה בבית הכנסת            16.30    

  רבע לערבית                     19.45

  ערבית                            20.00

 

השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

 

 

 

בספר הזוהר מובאת פרשנות קבלית לארבעת המינים, 

לפיה הם משל לאושפיזין ולשבע הספירות.

שלושת בדי ההדס רומזים לשלושת האבות:

אברהם (חסד), יצחק (גבורה) ויעקב (תפארת).

שני בדי הערבה רומזים לאחים משה (נצח) ואהרן (הוד).

הלולב מזכיר את יוסף (יסוד) שזקף קומתו כנגד עשו.

האתרוג רומז לדוד המלך (מלכות).

פרשנות זו מצאה ביטוי בפיוט 'סוכה ולולב לעם סגולה'

המושר בפי עדות המזרח בחג הסוכות.

 

 

 

 

 

 

 

                                          ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת  !

 

 

 

"נוהג היה רבי המנונא לזמן לסוכתו אורחים עניים ולשמוח אתם בחג.

מנהג נוסף היה לו – כשהיה נכנס לסוכתו, היה עומד על פתח סוכתו מבחוץ ומכריז: 'שבו, אורחים עליונים! שבו, אושפיזין יקרים מן העולם הבא!'.

פעם שאל אותו אחד מאורחיו: 'רבי, אנשים עניים ופשוטים אנחנו, ומקומנו בעולם הזה ולא בעולם הבא.

למי כוונתך כאשר אתה מזמין אורחים יקרים מן העולם הבא?'

השיב רבי המנונא: 'אלו הם שבעת האושפיזין שיורדים אלינו מן השמים: אברם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד המלך'.

התפלא האורח והוסיף לשאול: 'רבי, אם אורחים מכובדים כאלה מבקרים בסוכתך, מי אנו העניים שנתפוס את מקומם?  אתה מטפל בנו, מאכיל אותנו ומשוחח אתנו בדברי תורה, אין לך פנאי לארח את האושפיזין העליונים, והם עלולים להיעלב ולעזוב את סוכתך!'

צחק רבי המנונא ואמר: 'להיפך, אורחיי היקרים, האושפיזין העילאיים נמצאים בסוכתי דווקא בזכותכם.

אני אמנם מזמין אותם להתארח כאן, אבל אם הם באים לסוכה ומוצאים שאין בה אורחים עניים, הם מסתובבים ויוצאים.  אוי לו לאדם שאורחים מן העולם הבא עוזבים את שולחנו!'. "

הזוהר הקודש לפרשת אמור.

 

 

מה בגיליון?

·         תמיד רציתי לשאול – הרב ירון        

·         לזכרם – אורה אהרן, רחלי יעקבס-וירט

·         משלחן מרכז המשק – שמוליק ברוכי

·         שישים שנה כאן – נחום ברוכי

·         תחל שנה וברכותיה – וועדת הצעירים

·         יבול צעיר: ילידי תשע"ב – ההורים

·         מה בתרבות – אורטל לנדה, גרעין צבר

·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 130

·         שירות לחבר – עירית פורשר

·         לקראת אספה - הנשיאות  

                                                     כלבו דף ולוחות זמנים

                                                           ח ג   ש מ ח !       

המערכת

 

תמיד רציתי לשאול  

שאלה: מהו המקור למנהג האושפיזין בסוכה, ומהו הסדר שלהם?     

תשובה: בזוהר (אמור דף קג, ב) כתוב שבשעה שאדם יושב בסוכה באים ויושבים איתו גם אברהם אבינו, ועוד חמשה צדיקים ודוד המלך. מכאן כתבו המקובלים שישנם שבעה אורחים (=אושפיזין בארמית) שמתארחים בביתנו בימי הסוכות, אורח אחד לכל יום. יש נוהגים לסדר את האורחים ע"פ הסדר הכרונולוגי שלהם (אם כי זה אינו מדויק, כי משה צעיר מאהרון, אך חז"ל אמרו שהם שקולים זה לזה): אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. ויש כאלו שמסדרים את האושפיזין ע"פ שבע הספירות בקבלה: אברהם (חסד), יצחק (גבורה), יעקב (תפארת), משה (נצח), אהרון (הוד), יוסף (יסוד) ודוד (מלכות).

שאלה: מתי מברכים 'לישב בסוכה'?

תשובה: כתב הרמב"ם (הלכות שופר סוכה ולולב ו, יב): "כל זמן שייכנס לישב בסוכה כל שבעה, מברך קודם שישב 'אשר קדשנו במצוותיו וציונו לישב בסוכה'". ואכן, תימנים נוהגים לברך ברכה זו כל פעם שמתיישבים בסוכה, גם אם לא אוכלים שם. ואולם, השולחן ערוך (או"ח תרלט, ח) כתב שנוהגים לברך ברכה זו רק בשעת אכילה.

אך נחלקו הפוסקים מהו שיעור האכילה שצריך לאכול כדי לברך ברכה זו. האשכנזים (משנה ברורה תרלט סקט"ז) נוהגים לברך ברכה זו גם אם אוכלים כזית מזונות, ואילו הספרדים (בן איש חי שנה ראשונה האזינו אות ח) נוהגים לברך ברכה זו רק אם אוכלים לחם או מזונות כשיעור קביעת סעודה, שמברכים עליה 'המוציא לחם מן הארץ'.

שאלה: מתי מנענעים את הלולב בהלל?

תשובה: אמנם המצוה בארבעת המינים היא נטילתם, וברגע שאדם נטל את ארבעת המינים בידיו הוא כבר יצא ידי חובה, אבל ישנה גם מצוה לנענע בלולב בעת אמירת ההלל. המשנה (סוכה ג, ט) מביאה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי היכן היו מנענעים בלולב: "היכן היו מנענעין? ב"הודו לה'" תחלה וסוף (=כלומר: בתחילת פרק קיח בתהלים ובסופו), וב"אנא ה' הושיעה נא", דברי בית הלל. ובית שמאי אומרים: אף ב"אנא ה' הצליחה נא".

וכתבו התוספות (סוכה לז, ב ד"ה בהודו) שהמקור לדעת בית הלל שמנענעים את הלולב במקומות אלו הוא הפסוקים (דהי"א טז, לג-לה): "אָז יְרַנְּנוּ עֲצֵי הַיָּעַר מִלִּפְנֵי ה'... הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. וְאִמְרוּ הוֹשִׁיעֵנוּ אֱ-לֹהֵי יִשְׁעֵנוּ", אשר רומזים לפסוקים שבהם מנענעים בהלל:  "הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ", ו"אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא".

כיון שאנו נוהגים לכפול את הפסוקים הללו, וכן נוהגים שכשהחזן אומר: "יֹאמַר נָא יִשְׂרָאֵל" וכו', עונים: "הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ", מצינו מנהגים שונים בנענועים אלו: השו"ע (או"ח תרנא, ח) כתב שמנענעים פעם אחת ב'הודו' הראשון, פעמיים ב'אנא ה' הושיעה נא', ופעמיים ב'הודו' השני (סה"כ 5 פעמים). הרמ"א כתב שמנענעים גם ב'יאמר נא' ישראל' (סה"כ 6 פעמים), ודעה שלישית גורסת שמנענעים כל פעם שאומרים 'הודו' (סה"כ 8 פעמים), וכל אחד יעשה כמנהגו.

הרב ירון

 

 

נתנאל-תני אהרן הי"ד, בן יהודה ז"ל ואורה תבדל"א

נולד: י"ט באייר תשי"א   23.6.1951

נפל:  ט"ו בתשרי תשל"ד  11.10.1973

תני הי"ד עם רחל חברתו תכננו להקים את ביתם בבארות-יצחק ולא זכו.

 

"תני שאוהב את סוכות 

לבנות סוכה ביחד עם משה שעושה קולות מצחיקים בשפתיים. 

אה, כן, ועם אפרים.

פעם מקש ופעם מברזל (כי משה הוא בעצם מסגר).

קודם – הם בונים ותני 'מקשט' –

אם לקרוא לזה קישוט.

כל מיני אביזרים והמצאות, קישוטים מצחיקים, קישוטים מיוחדים

וצורות ויצורים.

ושרשראות?

שבתצי תעשה !

ועכשיו – תני בונה (על הבלטות מימי זכאי), לגמרי לבד, ואודי מקשט.

ושרשראות?

שבתצי תעשה ! "

ערן וולקובסקי - שכן וחבר טוב

מתוך הפואמה שכתב על תני בחורף 1973-74 תשל"ד.

משפחת פלדהיים ואנחנו היינו בעלי הסוכה

הפרטים הראשונה בבארות-יצחק.

 

                                           בתפילה שסוכת שלום תהיה פרושה עלינו תמיד.

אורה אהרן

 

 

 

     נר זיכרון ! 

          אלחנן יעקבס ז"ל – י"ט בתשרי תשנ"ז

          שושנה יונה ז"ל – כ"א בתשרי תשל"ה

 

 

 

 

יוסף צבי - בונדי יעקבס הי"ד,  בן אלחנן ז"ל ורות תבדל"א

נולד: כ"ד בטבת תש"ז     16.1.1947

נפל:  כ"ג בתשרי תשל"ד  19.10.1973   

 

סתיו יהודי  -  אברהם חלפי

סתיו יהודי בארץ אבותיי
שולח בי
רמזי אלול.
.
כבר משתגעות בי קצת
הציפורים הקטנטנות שורקות העצב
של יום הכיפורים.
.

 נראה ששירו של אברהם חלפי הוא כל הסיפור של המשפחה שלנו - מערב ראש השנה ועד אחרי סוכות.

אנחנו חיים בתוך תמהיל של שמחות, חגים, ימי הולדת, ימי זיכרון ומעל כולם מרחפת עננת חיינו – מלחמת יום הכיפורים.

חלפו הרבה שנים, כמעט ארבעים.

שערות צמחו ונשרו, קמטים נחרשו, ילדים נולדו. מילים נאמרו.

ובתוך כל אלה אני תופסת לעיתים את הדודים שלי אומרים את צירוף המילים  "צבי – אח שלי" ודמעות בעיניהם.

בתוך כל אלה אני רואה את אימא שלי אומרת " בונדי " ועוצרת לחלוחית לבל תתחצף ותהפוך לדמעה.

ובתוך כל אלה אני רואה את הילדים שלי אומרים " סבא צבי " והוד והדר בעיניהם.

ובתוך כל אלה אני רואה את סבתא שלי מסתכלת על כולנו ורואה את זה.

רמזי אלול, כך נדמה, נשארים בליבנו .

מיום הכיפורים הזה ועד יום הכיפורים הבא.

                                                                 חלי יעקבס וירט

 

 

 

משולחן מרכז משק                                                             

 

שנת תשע"ב, שלא כקודמתה, הייתה שנה בה לא הקמנו או סגרנו פעילויות. בשנת תשע"ב עסקנו בעיקר בחיזוק פעילויות רווחיות ולמדנו להכיר ולפעול עם שותפים עסקיים חדשים. אסקור בקצרה את הפעילויות בשנה שחלפה. ניתן כמובן לפנות למנהלי הפעילויות לקבל דיווח מפורט ומעמיק יותר.

רפת  

יחד עם שאר חקלאי ישראל אנו ממשיכים להיאבק נגד פקידי ממשל   

המאיימים להמיט חורבן על הענף.

בנינו סככה חדשה לעגלות (בניה עצמית על ידי הצוותים מקומיים בענפי הבניין,

החשמליה והמסגריה, כדי לשפר את תנאי המחיה של הפרות ועל ידי כך להרוויח תפוקת חלב

והכנסה גבוהה יותר.   הרפת ממשיכה להשתפר במדדים של תפוקה ואיכות החלב ואנו צופים לסיים את השנה (2012) בעמידה במכסה למרות תנאי הקיץ הקשים.

 

לול

    ממשיכים לייצר במגבלות ההסדר בענף הפטם. במהלך החודשים האחרונים מסתמן שייחתם

הסדר נוסף לשנים הבאות. מטרת ההסדרים להגביל את כמויות הפטם בשוק על מנת שהמחיר

לא יפיל את כל הענף. במהלך השנה סבלנו הן ממחלות עופות והן ממחירי שוק נמוכים,

אך שוב הוכח שמקצועיות גבוהה של צוות הלול בשילוב עם שיווק מוצלח (על ידי "בר עוף")

הם מתכון לברכה והצלחה.

גידולי שדה 

 המשכנו בשיתוף הפעולה עם "מלוא הסל" ובמקביל גם גידלנו חיטה וחימצה.

למרות חורף גשום התוצאות השנה בתחום הצומח מושפעות ממחלות קרקע, צמחיה "רעה"

ותנאי קיץ קשים. למעט בחיטה, סבלנו מבעיות כמעט בכל שאר הגידולים. עם זאת,

אנו ממשיכים ללמוד ולהתמקצע בתחום הירקות ושואפים להתמקד במגוון מצומצם בעתיד.

 

לסיכום פרק החקלאות, אי אפשר בלי לציין את רמת המקצועיות והמחויבות הגבוהה של הצוותים הותיקים המביאה לרווחיות בענפים אלו. עם זאת, ענפים אלו מתמודדים עם עוינות גדלה מצד מדינת היהודים, מחסור בידיים עובדות והעדר עתודה ניהולית.

אחד האתגרים העומדים בפנינו בפתיחתה של שנת תשע"ג הוא לשנות מצב זה ולהחזיר עטרת החקלאות ליושנה.

מסגריה

במקביל לפעילות ענפה ומתפתחת מול גורמי חוץ, הובילה המסגרייה את הקמת סככת העגלות

ברפת לתפארת בארות יצחק.

 

מוסך

המוסך המקומי שומר על רמת הכנסה יציבה למרות השוק הקשה בו הוא פועל.

חשמל סולארי

      בשעטו"מ, אנו עוברים משלב ההמתנה לאישורים לשלב הביצוע.

      במוצאי ראש השנה נפגשנו לישיבת התנעה של שלב הביצוע.

      יחד עם שותפינו ממגא פתרונות אנרגיה – גילו ואלי , ינהלו את הפרויקט בשטח

      דוד פורת ואהרון גל (לא מחליפים הרכב מנצח).

אברות

משנת תשע"ב פועלת אברות על פי תוכנית הבראה, ובמסגרתה נעשות פעולות שונות לצמצום ההוצאות בחברה וניסיונות להגדיל את ההכנסות.

מטבע הדברים, פעולות אלו גובות מחיר ברמה האנושית וגם אנו כבעלים מרגישים זאת.

לקראת תשע"ג אנו עדים לשיפור ברווחיות החברה, אך עדיין יש צורך להוריד מעל גבה את נטל החוב הכבד.

סנאק-טיים

ממש היום מסתיים פרק הבעלות שלנו במפעל סנאק-טיים.

סנאק-טיים החלה כפעילות תחת מותג "סאבוויי" ופעלה מפינה בחדר אוכל. עם השנים התפתחה למפעל המייצר כריכים וסלטים בהיקפים גדולים לכוחות הביטחון, לחנויות נוחות ולעוד לקוחות גדולים.

במהלך השנים ניסינו שיתופי פעולה שונים, החלפנו הנהלות ובעלי תפקידים, וקיווינו שהחברה תממש את פוטנציאל הרווחיות הטמון בה. לפני כשנתיים קיבלנו החלטה להפסיק להזרים כסף לחברה, גם במחיר סגירתה. בהמשך נכנסה מאפיית ברמן כשותף לפעילות, ועל אף השינויים המבורכים שהתלוו לכניסתם החברה זקוקה להזרמת הון כדי לעמוד בתשלומים שוטפים ואף להתפתח. במצב זה הוחלט שהיות ואיננו מוכנים להזרים הון נוסף, אנו נפרדים מחלקנו בבעלות על המפעל (דווח בידיעון פרשת "פנחס").

כאמור, בשעת קריאת שורות אלו אנו אמורים להיות אחרי חתימה עם מאפית ברמן על יציאתנו מהפעילות.

 

קרקעות

לקראת סוף תשע"ב התחלנו בפעילות נמרצת מול מינהל מקרקעי ישראל להסדרת הנושא. לאורך שנים נעשתה פעילות רבה בשטח, אך חלק מהמהלכים מול הרשויות נתקעו במסדרונות ובצנרת הבירוקרטיה. הכוונה לסיים במהלך תשע"ג את הסדרת הדרוש.

 

סקרתי בקצרה את הפעילויות של שנת תשע"ב שחלפה.

אני מזמין את מנהלי הפעילויות עליהם דיווחתי בקצרה לפתח ולהרחיב את הדיווח לציבור בכל דרך הנראית להם.

                                                          חג שמח,

שמוליק ברוכי – רכז המשק

 

חג האסיף הראשון

בסדרת הרשימות הנוסטלגיות לציון שישים השנים הראשונות לישיבתנו כאן, אפנה את הזרקור לעבר אחד מהחגים היפים והמיתולוגיים של המשק – חג האסיף.

 

בסקרו את שנת תשכ"ג, ציין מרכז המשק מרדכי ברמן,

שאנו עומדים לסכם את השנה, בפעם הראשונה, במאזן חיובי.

הרכז הבלתי נלאה של ועדת התרבות, נפתלי לנדסברג, קיבל זאת כאתגר, אולם כמידי שנה בעונה זו היה עסוק בהכנת קישוטים אמנותיים (מדהימים!) לסוכה הציבורית, ולכן החליטה הוועדה להטיל את המשימה על ענף גידולי השדה, שהיה האחראי העיקרי להצלחה. אז גם הצענו להטיל את תכניות החגים על הענפים הנוגעים, ואם גד"ש מכין את חג האסיף, ישראל קוטב ולזר לוי מהמטע יכינו את ט"ו בשבט, ואילו האחיות את חג הנרות...  בהיותי חבר צוות הענף והוועדה גם יחד, קיבלתי על עצמי את ארגון החגיגה.

קבענו שהתכנית תתבסס על מעורבות פעילה של עובדי הענפים ותכלול ארבעה חלקים: תהלוכת כלים חקלאיים, סקירות משקיות, קטעי הופעה ופרודיה והעיקר – "תחרויות חקלאיות".

במוצאי שמחת תורה הסתדרה ליד בית שפירא שיירה של כל הטרקטורים, רתומים לעגלות, לכרכרות, למחרשות ולמרססים. בראש השדרה התייצבה הקטפת החד-טורית החדשה, נהוגה בידי יגאל אנגלנדר, והמסע יצא לדרכו בשבילי המחנה, בין בתי השורה המזרחית, ליד המועדון ופנתה ימינה לעבר בתי הילדים ואל הדשא הגדול, מול חדר האוכל הקטן (גן תני), שם הוכנו מראש שורות מושבים על חבילות קש. חברים וילדים טיפסו על העגלות לאורך השבילים והגיעו בהסעה אל מקום האירוע.

מרכז המשק פתח בברכה ואחריו סיכם אליעזר שפיר את העונה המוצלחת בענף גידולי השדה שכלל כותנה (300 ק"ג לדונם), תירס, סלק סוכר, מספוא ושאר ירקות. יהודה פלדמן סיפר על הלול, וננדי (נפתלי רייניץ), איש העבודה הממעיט בדיבורים, הניח את אופניו הנצחיים בצד ונשא נאום חד פעמי אודות הפרדס.  

 

באותו יום דרך כוכבו של תלמיד כיתה י"א אלי ברמן, שהפך למשורר החצר בסדרת שירים שהיו לנכסי צאן ברזל. הרי לפניכם קטעים נבחרים (המנגינה: "קורידה במסחה") :

"אצלנו כאן ברפת יש הילולה / ובה לוקחת חלק החמולה /

אלופה, עצמאותה וכרושצ'ובה / כבר לא רוצות לתת חלב לתנובה.  

הן תוך חמש שנים עברו עלינו / חולבים רבים יותר מעטינינו /

באהבה נזכור את בידר יצחק / ולא מכבר עזב אותנו זבלק (זאב וולק).

הילולה ברפת / נמאס לנו כול חודש החלפות כאן. 

מבסוטים מיפת / מעוזי, מילה, בלי ספק מערן.  ל

כן רוצים שזה יהיה הצוות לתמיד / כי לנו קביעות נחוצה כתחמיץ."    וכן הלאה...

הביצוע בסגנון הלהקות הצבאיות של אותם הימים, נעשה על ידי הרכב ובו (למיטב זיכרוני) התיכוניסטים שלמה הלוי, ערן ומיכל סלומון, וכן יששכר ואנכי. ההרכב הזה, תוך חילופים מפעם לפעם, המשיך להופיע במשך שנים רבות, בחתונות, בחגיגות אסיף ובפורים.

 

גם שיר "חולי ההגה", שתיאר את הבהלה למכוניות של שנות הסיקסטיז, היה לאגדה.

"יש אצלנו כאן במשק מכוניות לעשרות  /

וולבו, ג'ימסי, טאונוס, וויליס ובג'יפ שמונה מקומות /

אל תשכח, יש קורקינט (מכונית הרינו של אלחנן יעקובס, מרכז הקניות)

ולמברטות (קטנועים) לנו שתים

ובוודאי עוד יום יומיים, כאן ינוח דיזל מק. (ועכשיו כולם ביחד)

"רוץ לבידר, קח מפתח, ולדרך הופ לדהור".

 

השיר השלישי שאזכיר הפעם תיאר את התופעה הנשכחת – הסרט השבועי בבית שפירא. 

"היא הציפה את הארץ כמו שפעת / מחלת סרטי מתח הנודעת /

יום שלישי בערב חג הוא / תורני אולם כבר באו

(תפקידם לסובב את הכיסאות מכיוון התפילה לעבר הבמה ובחזרה) /

המסריט עובד במרץ, המתרגם עומד בפרץ (האיש שהזיז ידנית את פס התרגום) /

אז אמרנו למתרגם תשמע חבר / כמה טוב שספרדית אתה דובר... 

לא חשוב על מה הסרט / פוזה טרגית או מבדרת / פעם בשבוע סרט / אולה!!! "

נחום ברוכי

 

 

תחל שנה וברכותיה                                                                                                  

במוצ"ש פרשת ניצבים הזמינה הוועדה את הצעירים להרמת כוסית לקראת השנה החדשה בדשא ליד ביתי, (יישר כוח למי שהצליח להגיע) ובהזדמנות זאת אמרתי כמה מילים שקשורות לפרשה.

יש כמה כיווני תשובה, שנאמר:"כי תשוב אל ה' א-לוקיך בכול לבבך ובכול נפשך".

האדם הוא הנפש- כאשר מבקשים מאיתנו "בכול נפשך", הכוונה לנתק את הנפש מן הדברים הרעים, ולהחזירה לעידון האנושי. לשפץ את הנפש ולהחזירה לצלם האדם. (לדוגמה: אין צורך להגיע לשתיה עד שיכרות, הרי לא אנושי להיות חסר שליטה, בתנ"ך יש די דוגמאות לאן הובילה השכרות).

הלב - לכאורה איבר חי, פעיל, טבעי. הלב הוא משכנו של היצר, וזה אומר: קשיחות, קנאה, פיתוי... אך גם של חוכמה, נדיבות, יושר, תבונה...  הלב הוא  המרכז של כוחות רוחניים, ובו מתקיימים מאבקים בין הטוב לרע. (אנו מייחסים זאת למוח ולשכל, אך בעצם הכול מגיע מהלב, החל מההיגיון וכלה ברשעות).

הכול מרוכז בלב. שם חדר המלחמה, שם הוויכוחים ושם ההתלבטויות, אך מצד שני שם יכולה גם להיווצר שלמות. שנאמר: " בלב שלם ובנפש חפצה", וכשזו נוצרת יש הרבה פחות התלבטויות, שנאמר:" בכול ליבי דרשתיך".

זהו ההבדל בין הנפש לבין הלב. הראשונה, הנפש, מסמלת בהמיות, משיכה, תאווה, יצר גופני = עולם החומר.

השני, הלב, מסמל את האדם, את התכונות הנרכשות והנלמדות, את הרצונות השכליים, את הכישרונות = עולם הרוח.

זה מושך למטה וזה מושך למעלה, לאחד נטיות משיכה, לשני יכולת ביקורת, בחירה חופשית וויסות.

לב ונפש - שני עולמות, שני מרכיבים ושני תחומים, וכשהם מתאחדים באיזון יש יעילות, יש התרוממות,

ויחד הם יוצרים את האדם הטוב.

אנו, חברי וועדת הצעירים, מקווים שגם אתם בגילכם הצעיר מפקחים על מעשיכם , ומצליחים לאזן בין הלב והנפש, וכשיגיע הזמן לקבל החלטות תעבדו עם הלב והנפש גם יחד.

לכולנו אני מאחלת שנצליח להגיע לאיזון נכון ונהיה אנשים טובים יותר במשך כל השנה .

 

בתקופה זו של החגים אומרים ומברכים שנה טובה, גמר חתימה טובה, ומבקשים סליחה.

גם אנו, חברי וועדת הצעירים מתנצלים אם פגענו בכוונה או שלא בכוונה.

 

חג הסוכות בפתח, כולם בונים סוכה זמנית. אני מאחלת שייבנו בתים לכולם בשנה החדשה, ושהפיתרון לזוגות הצעירים שלנו כבר בפתח.

 

אתן סקירה קצרה על הצעירים, ופירוט על החדשים.

הסדר א': אורטל לנדה (החל מ-1.10.12 עוברת לקליטה); עדינה ספיר. אהוד ונעמי בן שמול. צחי רחלי ועוז דהיונג.  שירה ישראל וישי זבדי. מורן ודאגלס גרוס. רותם נתנאל טליה ונהוראי ארצי. גל אלמוג ושחר לוי. אלעד צונץ.

אביה פארן (שוקלת צעדיה). מעין אדן. לירון גרינברגר. מור סעדון. יובל ריידר. נעמה ואברהם פרטוש. שחר פורשר.    אייל לנדה. גדעון (חייל) ויהודית שטרן.

צעירים שבתפר

אופיר פורשר, שחר אדן, ידיד בן שמול.  אהרון פארן (משתחרר בעוד שבוע).

חיילים

בן רזניק, עידו פלדמן, טל פורשר, אביתר יעקבי, אורן לנדה, רז גרינברגר, צבי גרינברגר, להב רזניק, עידן פרץ,

שיר אמיר, עובד סלומון, מיכל פורשר, איתן ארונסון, תום כרמי.

צעירים לפני גיוס

אהרון סעדון (ישיבת איתמר), אביב יעקבס (בע"ה גיוס בדצמבר), יאיר ארונסון (ישיבת איתמר),

גולן פרץ (בע"ה גיוס בנובמבר).

צעירים במכינות

"קול עמי" -  אושר מיור, אוריה אדן (תוכנית חצי שנתית. עד 30.2.2013)

"מעוז " בלוד-  אמיר פלדמן.

"קשת" - הראל שניאור.

"בית ישראל" - עופר אמיר.

"ערבה" שבחצבה - מיטב גל.

אני מקווה שלא שכחתי מישהו.

 

שתהיה לכולנו שנה טובה -  שנת שלום, בריאות, סבלנות ואהבה.

לכול חיילנו המשרתים בכל הגזרות, ולכול מי שעוסק בביטחון המדינה,

שובו בשלום הביתה בריאים ושלמים.

 

"הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב

הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה

הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב

הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה..."

                                               בברכת שנה טובה,

                                                                 סיגי גרינברגר

בשם וועדת הצעירים

 

לסבתא וסבא מיכל ואליעזר שפיר

מזל טוב

בשמחת בר-המצווה

של הנכד עדי

בן רויטל וירון-דוד בקיבוץ מירב

                       יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו

 

 

יבול צעיר 

אֶרְאֵל-ורד המקסימה, היום בת שנה

מפיצה היא חיוכים, לכל הסובבים.

מלאכית קטנה כשמה, אהובה על כל בריה.
                                    אלישבע והוד בואר

 

דותני נולד בליל רביעי, י"ט בחשוון

בלידה זריזה ומהירה, כיאה לבני דיקן.

תינוק שמנמן שחצה את ארבעת הק"ג,

מה שמבטיח את דרכו להיות גבוה ורם.

במהלך השנה החולפת הדריך עם אמא את החטיבה,

ורק לאחרונה הפך לחבר מן המניין ב"תאנה".

שולח חיוכים לכל מי שמסביב –

אין חולק על היותו חברותי וחביב.

(וכמובן – דומה כשתי טיפות מים לאביו!).

דותני הוא תוספת נהדרת לאחיו הנרגש –

צבי לא מפסיק להתפעל מהרכש החדש.

עיניים מדברות, יפהפיות, חודרות לנשמה,

דותן פנחס דיקן – לא להאמין איך כמעט חלפה שנה.

                                             דורית וש"י דיקן

 

בל' בכסלו, נר שישי של חנוכה  

הגיחה לחיינו הפתעה מתוקה.

עוז המתוק הוא ילד מקסים וטוב,

פעלתן וסקרן לגבי כל סביבתו.

תמיד מחייך לכל חבר וחברה,

והשנה כבר נכנס לפעוטון "תאנה".

                                רחל וצחי דה-יונג

 

אלעד שלנו נולד בר"ח אדר.

התחדשנו בילד שהביא לכל המשפחה שמחה גדולה,

ובע"ה יגדל, יתפתח ויצמח מתוך שמחה ואהבה.

שמו ממשיך את ה"א-ע":

אלמוג, עמית, אור, עדי, אלעד,

וגם מורכב מתחילת השמות: אלמוג ועדי.

לימור והושע נתנזון

 

 

איתן שמואל

בערב פסח האחרון, כשכולם מסיימים את הניקיונות האחרונים לפני בדיקת חמץ אנחנו היינו עסוקים בלספור צירים.

כשסיימנו את השטיפה האחרונה המסכמת, החלטנו שהגיע הזמן לנסוע, לקחנו "טרמפ" לבילינסון ואחרי שעתיים- שלוש, נולד איתן שמואל.

זכינו לערוך את טקס הברית ברוב עם בבית הכנסת בשביעי של פסח, המעמד היה מאוד מרגש, קיבלנו מתנת חג בדמות תינוק עם ראש מלא תלתלים שחורים, עיניים גדולות וסקרניות וחיוך מופלא, התחדשות אמיתית לכבוד חג האביב.

איתן ניכנס לאחרונה לבית תינוקות היישר לידיהן המסורות של המטפלות המדהימות, ונראה שזה מאוד מוצא חן בעיניו...

שתהיה לכולנו שנה של בשורות טובות עם הרבה דברים חדשים וטובים.

שולמית ואופיר גריידי

 

לסבתא רבתה עדינה וולף

לסבתא וסבא מלכה ויגאל אנגלנדר

מזל – טוב

בשמחת בר-המצווה

של הנכד ערן

                       בן נעה ורונן עובד באלפי מנשה

                                        אשכילך ואורך בדרך זו תלך

 

מה בתרבות 

 

תוכנית חג הסוכות

 

יום רביעי, י"ז בתשרי, ב' דחוה"מ,  3.10.12

חברת בטר פלייס מגיעה לקיבוץ!

נסיעות מבחן חווייתיות והדרכות על רכב החשמלי

החל משעה 9:30  - יש להצטייד ברישיון נהיגה.

הרשמה בכניסה לחדר האוכל

 

יום חמישי, י"ח בתשרי, ג' דחוה"מ

הכרזת גרעין צבר החדש – החל מ-18.30 בחדר האוכל – ראו הזמנה בעמוד הבא

 

מוצ"ש, כ' בתשרי, 5.10.12 – ליל הושענא-רבה                                           

20.30 – סיום מסכת ברכות של לומדי הדף היומי – בסוכה

לימוד ליל הושענא רבה:

21:00- שיעור מפי הרב ירון

22:00- שיעור מפי מרצה אורח

23:00- טיש בסוכה עם הנוער

נושאי השיעורים יפורסמו בהמשך

 

אורטל לנדה – ועדתרבות

 

 

 

 

אנחנו מתכבדים להזמין את הציבור

לטקס הכרזת הגרעין

ביום חמישי, 4 באוקטובר, ג' חול המועד סוכות

בקיבוץ בארות יצחק

בדשא לפני הסוכה ברחבת חדר האוכל.

נא להצטרף אלינו לערב של חוויות

ותוכלו לראות מקרוב חיי גרעין צבר בבארות יצחק

ותהיו בין הראשונים לגלות את שמו של הגרעין.

אנחנו מחכים לראות אתכם יחד אתנו.

18:30 – ארוחת ערב

19:30 – תפילת מעריב

19:45 – תחילת התוכנית

 

 

 

שלום לכולם,

 

גניזת ספרי תורה

על אירוע ייחודי דיווח לנו הרב מאיר נהוראי, הרב של משואות יצחק: "ביום ראשון ז'  בתשרי, היינו שותפים לאירוע מרגש של קבורת ספרי תורה אודים מוצלים מאש, שנגאלו והובאו לישראל באמצעות עמותת 'מנורה' המנוהלת על ידי חברנו משה מושקוביץ (מושקו). הגווילים הונחו בכדי חרס והוטמנו בבית הקברות של משואות יצחק. בטקס דיבר הרב חיים דרוקמן שליט"א, שאמר בהתרגשות את דבריו של רבי חנינא בן תרדיון בעת שנשרף באש: "'גוילין נשרפין ואותיות פורחות', הגוף נשרף אבל הרוח נשמרת". לאחר מכן אנשים, ובתוכם תלמידי ישיבת אור עציון, ונשים, ובתוכן בנות ממכינת צהלי, רקדו לכבוד ספרי התורה. הספרים הוטמנו והטקס הסתיים באמירת 'ה' הוא האלוקים' ושירת אני מאמין. יישר כח למושקו ועמותת 'מנורה', חברא קדישא של משואות יצחק, מועצה דתית שפיר, ולכל אלו שעמלו וזיכו אותנו במצווה כה חשובה ומרגשת".

בארות יצחק שבנגב

ביום ראשון ביקרו מר עומרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ומר עמי אוליאל, מנהל מרחב הדרום של קק"ל, באתר בארות יצחק שבנגב ובמבנה 'המשולש' שבקיבוץ עלומים, ועמדו מקרוב על התקדמות העבודות. לשמחתנו הבנייה ב'משולש' מתקדמת בקצב מהיר (עומרי: "מרגש לשמוע את הלמות הפטישים במבנה המשולש, ומרגש לראות את הבניין הערום המתחיל לקרום עור וגידים"), אך יכולת מקצועית בלתי מספקת של הקבלן שעבד ליד מגדל המים גרמה לעיכוב העבודות באתר. הביקור נוצל לישיבה רבת משתתפים של העוסקים בהכנת התכנים שיוצגו ויועברו ב'אולם המורשת והזיכרון', שימוקם ב'משולש'. את ארוחת הצהריים ניצלנו לתכנון ראשוני של טכס חנוכת האתר ויום העיון, שיתקיימו בעז"ה במלאות 70 שנה לעליית חלוצי בארות יצחק לאדמות הנגב ביום חמישי, כ' בשבט – 31 בינואר 2013. 

 

מיזם אבישי טבת

את עבודתו הייחודית של אבישי טבת (גן שמואל), בטיפול בנפגעי צה"ל ובבעיות פרטניות של המשרתים בפועל ושל המועמדים לשירות בצה"ל, מלווה צוות מטעם המזכירות הפעילה, המתווה את הדרך ועוקב אחר הפַּן התקציבי. אבישי עובד כפעיל בקבה"ד בהיקף מלא, והוא עומד בקשר מתמיד עם כל קיבוצי התנועה, ועם התושבים ב- 7 מועצות אזוריות עימן יש לנו הסכם של שירות לפי הצורך בתשלום חודשי קבוע. התרחבות עבודתו של אבישי והעמקתה מביאים אותנו למיסודה ע"י קביעת נהלי התקשרות, השונים ממועצה אזורית אחת לרעותה. אנחנו גאים ביכולתנו לסייע בתחום הכל-כך רגיש, ומנצלים גם את ההזדמנות הזו כדי להודות לאבישי על פועלו המבורך.

 

משולחן הוועדה הרעיונית-מדינית

בהמשך לסדרת פגישות עם המתמודדים במסגרת הבחירות המוקדמות (פריימריז) למפלגת "הבית היהודי – המפד"ל החדשה", נפגשו חברי הוועדה הרעיונית-מדינית במועדון לחבר של קיבוץ בארות יצחק עם ח"כ זבולון אורלב, המתמודד לראשות המפלגה, ועם הגב' שולי מועלם ודורון דנינו (חבר הוועדה – שדה אליהו), המתמודדים לכהונת חבר/ת כנסת באותה מפלגה. מלכתחילה, נקבע מועד הישיבה לפי לוח הזמנים שפרסמה ועדת המפקד, מתוך כוונה שבמהלך הדיון יהיו לפני חברי הוועדה נתונים מדויקים על מספר המתפקדים, אך הצלחתו של המפקד גרמה לעיכוב בהוצאת 'ספר הבוחרים': למיטב ידיעתנו התפקדו למעלה מ- 50,000 איש, מספר כפול מהתחזית הראשונית, ובתוכם לפחות 1,500 מקיבוצי התנועה (מספר כפול ממספר המתפקדים במפקד הקודם). במהלך הישיבה, לצד סקירותיהם ודבריהם של המתמודדים, התקיים דיון עֵר בשאלה של הבעת תמיכה פומבית באחד מהמתמודדים לראשות המפלגה, והנושא הועבר לאחריותו של מזכ"ל התנועה ויו"ר הוועדה. הוועדה איחלה הצלחה לחברנו דורון דנינו, שנכנס למגרש הפוליטי ומשקיע בו את מיטב מרצו וכוחו. המפגש הבא של הוועדה מתוכנן לשבוע שבין ההצבעה על ראשות המפלגה להצבעה על מועמדי "הבית היהודי" לכנסת.

כפרי הנוער הדתיים

מחויבותנו כלפי כפרי הנוער הדתיים, כממשיכי דרכם ובניהם של ראשוני הקבה"ד שהקימו את הכפרים, מעסיקה אותנו לאורך כל השנה. בראשות הוועדה לעליית הנוער הדתי עומד מזה שנים רבות עו"ד משה אגרסט, ואת עיקר העבודה השוטפת עושה רפי בן-אבי (שלוחות). בשלהי חופשת הקיץ סייענו רבות לפתור בעיות שנתעוררו ב'כפר הנוער הדתי – כפר חסידים', ולאחר שהכפר נכנס לפעילות חינוכית-לימודית שגרתית נתבקשנו לסייע ל'כפר הנוער ימין אורד'. הפעילות החינוכית בימין אורד נמצאת בשיאה, עם קרוב ל- 400 חניכים, אך תהליך הבינוי וההתחדשות הפיזית לאחר השריפה הגדולה רחוק מלעמוד בלוחות הזמנים, והוא אינו עונה על הצרכים. השבוע נפגשנו עם ראש המועצה האזורית חוף כרמל, מר כרמל סלע, ועם יו"ר קק"ל, מר אפי שטנצלר, כדי להסדיר הענקת סמל ישוב לכפר הנוער, וכדי לקדם סלילת כביש היקפי מסביב לכפר, שישמש הן כציר תנועה מרכזי לבאים אל הכפר והן כרצועת ביטחון כנגד שריפות.

 

שליחים ושליחויות

במרכזה של ישיבת המזכירות המורחבת של "בני עקיבא – התנועה העולמית" עמדה השאלה: האם לעודד את סניפי בני עקיבא ברחבי העולם לעסוק בפעילות של 'קירוב לבבות' ע"י הכנסת חניכים שאינם שומרי מצוות כמקובל בבני-עקיבא לתוך הסניפים הקיימים, או שמא ליצור סניפים נפרדים לנוער המגיע מבתים שאינם שייכים ל'אורתודוקסיה', ואינם רגילים לאורח חיים דתי. הדיון הזה בוודאי מוכר לכל חברי הקבה"ד שבבחרותם היו בהכשרות וריכזו סניפים בגולה, וגם אם חלפו עשרות שנים עדיין השאלה קיימת ומעניינת.

 

חג שמח

                           שבת שלום,

                                                             נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

 

שירותים לחברים בסוכות

כ ל ב י                                                                      

 

בוקר

צהריים

ערב

יום שלישי, א דחוה"מ

06.30 – 09.00

11.30 – 13.30

יום רביעי, ב' דחוה"מ

06.30 – 09.00

11.30 – 13.30

יום חמישי, ג' דחוה"מ

06.30 – 09.00

11.30 – 13.30

17.00 – 19.00

יום שישי, ד' דחוה"מ

06.30 – 09.30

11.30 – 13.00

יום ראשון, הושענא רבה

06.30 – 09.30

11.30 – 13.00

 

 

  קופת בית

  יום שלישי, א' דחוה"מ, 2 באוקטובר      07.00 – 08.00

  יום חמישי, ג' דחוה"מ,  4 באוקטובר      07.00 – 08.00

   יום שישי, ד' דחוה"מ,   5 באוקטובר      07.00 – 08.00

   יום ראשון, הושענא-רבה, 7 באוקטובר   07.30 – 08.15  /  08.45 – 10.00

מחסן בגדים       

יום ראשון, ערב חג 30 בספטמבר

11.30 - 13.00

יום שלישי, א' דחוה"מ  2 באוקטובר

11.30 - 13.00

יום חמישי, ג' דחוה"מ   4 באוקטובר

11.30 - 13.00

יום שישי, ד' דחוה"מ  5 באוקטובר

11.30 - 13.00

יום ראשון, הושענא-רבה  7 באוקטובר

11.30 - 13.00

 

 

 

 

 

 

 

בחול המועד סוכות נכבס רק פריטים דחופים ונחוצים למשך החג.

נא להביא פריטים אלו בתוך שקיות רשת מסומנות.

לשם כך תעמודנה עגלות בכניסה למכבסה.

אין לזרוק כביסה לתאים במשך החג – לא נוכל להיות אחראיות לפריטים שיושמו בתאים.

 

ספרייה                               

יום חמישי, ג' דחוה"מ, 4  באוקטובר

17.00 – 19.00

 

 

 

סוכנות הדואר

בימים שלישי - חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי  2 - 4 באוקטובר  

                                           בשעות 08.00 – 12.00

ביום שישי, י"ט בתשרי, 5 באוקטובר – כרגיל

בערב סוכות ובערב שמחת תורה – סגור.

מ ר פ א ה  

יום רביעי, ב' דחוה"מ:  בדיקות דם דחופות  07.30 – 08.30

                              קבלת קהל – אחות מחליפה   08.30 – 12.00

                              קבלת קהל – ד"ר ליאורה      08.20 – 09.40

                     (אחר כך ד"ר ליאורה בפתח-תקווה ואפשר לגשת אליה שם).

לאחר החג חוזרים למתכונת רגילה.

עירית פורשר – רכזת שירותים

 

לקראת אספה 

אספת חברים תתכנס אי"ה

ביום רביעי, כ"ד בתשרי תשע"ג, 10 באוקטובר   

בשעה 21.00 בחדר האוכל

על סדר היום:    שונות

                         פיתרונות מיידיים בנושא שיכון לצעירים

                         דיון בנושא מפעל הבטון

 

אם לא יהיה מספר נוכחים הנדרש לקבלת החלטות תתכנס אספה נדחית

חצי שעה לאחר פתיחת האספה והחלטות תתקבלנה בכל מספר נוכחים שיהיה.

נשיאות האספה

 

כ ל ב ו ד ף       

אחות תורנית: שלי ספיר - פלאפון 61999

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ב ק ש ה

בזמן החזרת הסוכות לאחסון בסככה ליד בית האמון, נא לסמן היטב וברור.

חבלים לקשירה ואמצעים לסימון יהיו במקום.

                                                                          בתודה על שיתוף הפעולה,

יוסי שטרן

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ברוכים הבאים

ביום שלישי, א' דחוה"מ יתארחו אצלנו כ-100 ילדים בעלי צרכים מיוחדים, משבט יוּבָל של בני-עקיבא בליווי כ-100 מדריכים.

האירוח ביזמת הקומונרית החדשה שלנו מעין לילו מראש העין.

יישר כוח גדול למדריכים ולחניכים שיתנו יד באותו יום להצלחת האירוח.

אסתר פורשר – רכזת חינוך

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

הודעת המערכת

לקראת שבת חול-המועד ושמחת תורה יופיע דף מידע.

הידיעון הבא יופיע אי"ה לשבת "בראשית".  כדאי להתחיל להכין את העט או המקלדת כדי לשלוח חומר.

                                                                                                            חג שמח,

עדנה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

לסבתא מרים פרייס

שפע ברכות

בהולדת הנכדה זוהר

בת בכורה לסיגלית ויובל המבורג בגבעתיים

בת תחילה סימן יפה לבנים

 

 

 

AtarimTR