NewsArticles
באותה שעה יוצאים חברים בודדים (עקיבא, גבה, מנחם) לקבור את מלכה. הם פוחדים להתרחק מן המחנה לכן כורים את הקבר מחוץ לגדר סמוך לשער המזרחי.
בערב נפגעת הבאר (800 מ' מצפון למחנה). אחד מהמאבטחים נפצע והמקום נעזב ונתפס זמנית ע"י המצרים. בימים הבאים, משמתברר שהמצרים לא נשארו במקום, יוצאים בכל לילה להפעיל את המשאבה כדי למלא את הצרכים השוטפים ועוזבים בבוקר. פעולה זו מסובכת למדי כי היא כרוכה בניטרול המוקשים וחימושם מחדש בכל פעם.
 
עקיצת "פרעושים"
קרבת הצבא המצרי, במחנה ליד שדה התעופה, אל בארות יצחק וסעד מעוררת במפקדת הגדוד השני את הרעיון להטריד אותו, ולשם כך יוצאת מסעד מחלקה, בליל 17.5 בשעה 23.00, מצויידת ב"פרעושים" (גירסה מוקטנת של ה"דוידקה" - מרגמה מתוצרת בתי המלאכה של ההגנה). תנועת הכוח איטית וזהירה, האנשים לא מאומנים בפעולה לילית והתוצאה - איחור, טעויות וביטול - בקיצור, כישלון!
בימים שאחרי ההפגזות הראשונות ו"הלם הקרב" הראשוני משמשת בארות יצחק בסיס תצפית טוב על איזור המונטאר. ב- 21.5 מציע - מבקש שמעון פורשר, מא"ז בארות יצחק, ממפקד הגדוד השני "להטיל עלינו תפקידי סיור למונטאר וסביבתו. נוסף להשגת ידיעות יהיה לזה ערך להחזקת כח הקרב של אנשינו". האישור ניתן ואחרי יומיים נערך סיור מהמשק עד רגלי משלט עלי מונטאר, שנמצא ריק. המא"ז מדווח על כך ומבקש אישור להצית במקום גורן באמצעות כדורים נותבים שיאיר את השטח ויאפשר תצפית עליו. לא ברור אם ניתן אישור, על כל פנים ההצתה כנראה לא מבוצעת.
 
סיורים בעורף האויב
בלילות הבאים יוצאים אנשי הפל"מ (פלוגה מיוחדת - שמונה חברים, בפיקוד מנק פרוינד) לסיורי עומק בשטח ומבצעים פיגועים שונים כגון מיקוש, הנחת מטעני נפץ וכדומה. עקב המחסור במוקשים מחליט המא"ז לפזר את המעט שיש דווקא בנקודות רגישות קרוב אל האויב.
באותם ימים מבצעים כוחותינו גם כמה פעולות התקפיות. בליל 23.5 עורכת יחידה מהגדוד השני מארב במרחב בארות יצחק - בארי, ארבעה זחלמים וכמה ג'יפים מצריים עולים עליו ונסוגים תוך חילופי אש. בליל 25.5 מבצעת יחידת ג'יפים התקפה על מחנה שדה התעופה. בלילה אחר מגיע כח של הפלמ"ח עד מסילת הברזל ליד נוציראת, מפוצץ אותה, ומשאיר מוקשים. בדואי שכנראה מנסה למכור לנו נשק נורה בידי יצחק סוקולבסקי, קרוב לסעד, וברכבו נמצא רובה אנטי-טנקי. הנשק יקר המציאות נמסר לכפר דרום ואחרי פינויה מועבר לבארות יצחק.
 
התקפה ראשונה (?)

ביום 26.5 מבצעים המצרים פעילות התקפית נרחבת סביב בארות יצחק. בשעה 10.00 מתקדמות מכוניות, נושאי ברן וטנק אחד בדרך מהקמפ לואדי נאחביר. בהגיעם לגבעת המחנה הישן (800 מ' דרומית מהמשק) יורדות מהרכב שלוש מחלקות מצוידות במרגמה "3 (81 מ"מ) ומתחפרות במקום.

דפים: 4 of 15 הדף הבא
AtarimTR