NewsArticles
ממטוסים החגים באויר זה אחר זה בסבב קבוע ומטילים פצצות תבערה ורסק. (במשך כל היום מופצצים כל ישובי הסביבה, מטוס מצרי מופל באש מקלעים של חברי סעד).
06.40 - האויב מתקרב מכיוון בית הבאר, המטה מעביר לוחמים מהגיזרה הדרומית (עמדת הרפת) אל מרכז המחנה. הפל"מ מקבל הוראה לקרב חוליה מצוידת בשקיות חומר נפץ ובקבוקי מולוטוב לתעלת הלורדים.
07.05 - האויב מתפרס. כלי רכב מיצרי עולה על מוקש שהונח על ידינו ליד הפרדס. המטה מורה לנצור אש נגד האויב על הקרקע אך לירות מכל הכלים אל המטוסים המפציצים.
07.15 - עמדת הלורדים, שם נמצאים יהושע ק. וחברים אחרים, מדווחת על שלושה טנקים ברכס המחנה הישן שמדרום לנקודה. כעבור זמן מה מובחן כוח אויב נוסף נערך באותו מקום ומציב תותח 6 ליטראות, מקלעים ומרגמות ופותח באש לעבר המשק.
07.18 - עמדת הלול מדווחת על התקרבות אויב מכיוון המחנה הישן. האויב מגיע עד הואדי ליד הגדר. גם עמדת הנוער מודיעה על תנועות מכיוון זה.
07.30 - המטה מורה לטווח את המרגמה על המחנה הישן.
07.47 - עמדת הנוער מדווחת שטנק מצטרף אל הכח המתקרב לגדר.
08.00 - מעמדת הלול מזהים חיילים מצרים זוחלים לעבר עמדת הלורדים. 
08.05 - בעמדה 7 הצפון מערבית (ביקהרד) ניצבים מרכז המשק - אברהם ביקהרד, הלולן - משה גרינברגר, גבם אל ביתם ההרוס ולפניהם כל הצבא המצרי המסתער. איתם בעמדה חנה אופנבגר וכן הפלמ"חניקים אהרן כהן ושמואל דסקל, שניהם אנשי הגדוד השביעי שנשלחו למקום למטרות תצפית של גדודם ומאחר ולא היו משובצים לשום תפקיד, הגיעו ביזמתם לנקודה הקריטית. הם מדווחים על התקרבות חמישה טנקים וחיל רגלים על משאיות מכיוון בית הבאר לעבר המשק, מאחוריהם טור ארוך הנמשך עד עזה. כח אחר מתקרב לעבר עמדתם. מהעמדה הסמוכה, פותח דוד שוורץ באש מקלע ו"קוצר" בהם.
ענן כבד של עשן ואבק מכסה את כל המחנה, מכביד על הראיה ומקשה את הנשימה.
08.27 - העמדות המערביות מדווחות שהאויב מתארגן להתקפה משטח המחנה הישן לעברן.
08.53 - עמדת המקוה בצפון מזרח מדווחת על התקרבות משוריינים ומאות חיילים רגלים מכיוון בית הבאר, הם נערכים על הרכס המזרחי (אדמות סמילנסקי) הגבוה מהסביבה ב- 20 מ' ושולט על רוב המחנה ובעיקר על התעלות והעמדות המזרחיות. הם פותחים באש כבדה ביותר אלינו. מפקד העמדה (אברהם הלר) רואה כיצד כדורי המקלעים "מנסרים" את קרשי העמדה, הוא נפצע ומפנה את עצמו אל מקלט הש.ר. בעמדה הסמוכה ניצבים חיים המלי, דוד בורנשטיין וחברים אחרים, דוד, ותיק הצבא הבריטי ש"בילה" כמה שנים במחנה שבויים גרמני, מהרהר בקול "רק לא עוד פעם שבי", נפגע בראשו ונופל מת. 

08.54 - המטה מורה להוריד את האנשי העמדות המזרחיות למקלטים ולהפעיל את המרגמה "2 בטווח מכסימלי לעבר האויב בבית הבאר.

דפים: 9 of 15 הדף הבא
AtarimTR