NewsArticles
5 - נושאי ברן וחיל רגלים מסתערים לעבר עמדת לורדים מלווים במסך ארטילרי כבד שאינו מאפשר לראות ולפגוע בהם. הם יורים והורסים את העמדה. הגדר הראשונה נפרצת וחיל הרגלים מלווה בטנק מתקדמים אל הגדר הפנימית, כאן הם נתקלים במוקשים ונעצרים.
09.03 - המטה מורה להפעיל את המרגמה "3 לעבר האויב שמול עמדת לורדים.
09.20 - מגדל המים נפגע בחלקו התחתון והמים נשפכים ומציפים את עמדת המרגמה, מקלט הפל"מ ותעלות הקשר סביב מקלט המטה. התחמושת נרטבת, פצצות המרגמה יוצאות מכלל שימוש, הנשק נסתם בבוץ, חוטי הטלפון נרטבים והקשר מנותק, גם קשר הרצים קשה מאוד עקב המים והבוץ בתעלות.
09.30 - העמדות המערביות (לורדים, לול) מדווחות על המשך התקרבות נושאי ברן ואנשים לעברן.
המטה מורה לירות כמה פגזי מרגמה "3 לאותו כיוון. הגדרות, המוקשים והמרגמה עשו את שלהם והאויב נראה נסוג משם.
 
תמונת מצב לשעה זו:
האויב תוקף משלושה כיוונים, מצפון מזרח, מצפון מערב וממערב, בכוח של פלוגת רגלים מוגברת בשריון בכל גיזרה. הכח המערבי מגיע כבר עד הגדרות ומסתבך ביניהן. מגדל המים פגוע והחפירות שסביבו מוצפות. כל המשק מכוסה עשן ואבק וקשה לשמוע ולראות מאומה.
עד שעה זו הוטלו על הנקודה מן המטוסים 32 פצצות נפץ ותבערה.
בשעה עשר (בערך) נשמע פיצוץ אדיר, עמדת ביקהרד נעלמת בענן אבק ועשן שחור ואנשיה נהרגים. המצרים, שהצליחו כנראה לאתר מעבר בשדה המוקשים (דרכו יצאו החברים לעבודה), מרכזים כעת את מאמציהם לגיזרה זו, הם מנצלים את ההצלחה ומחדירים פלוגה (סעודית) לתוך המחנה, תופסים שני בתי מגורים ואת הפעוטון הנמצא בטווח רימון ממקלט המטה. לוחמים אחדים שנמצאים בתעלה מנסים לבלום את ההסתערות ברימונים, בקתות רובים ובידיים אך מוכרעים למוות. גופת אברהם ביקהרד נמצאה בתנוחה המעידה על מאבק עם כמה חיילים מצרים, משה גרינברגר נמצא הרוג עומד, נשען על דופן התעלה כשנשקו מכוון אל האויב.

מנחם מולדובן מגיע למקלט המטה ומודיע "המצרים בתוך המחנה". דוב שנצר (נצר) מפקד הפל"מ יוצא עם אנשיו לחסום את הפירצה. שמעון המא"ז יוצא לראות מה המצב ומוצא את הפל"מ בתעלה הסמוכה לפעוטון, את המצרים הוא רואה ליד בית ביקהרד. שמעון מצטייד ברימוני יד וחוזר לתעלה ומנסה לבלום את האויב ברימונים. כדור פוגע בראשו והוא מורד למקלט הש.ר. לידיו הטובות של מרדכי קרונוביץ החובש. עקיבא סגנו מצטרף לקרב הרימונים בצומת התעלות ליד המטה, גם הוא נפצע, יהודה ברמן (בארי) מפנה אותו למקלט וחוזר ללחימה, רימון מתפוצץ מולו ועיניו מתמלאות רסיסים. רבים מהאנשים שבמקלטים יוצאים לקרב הרימונים, שמעון זעירא נפצע באותו מקום, צבי שוורץ ויוסי כץ מעבירים אותו בתעלה הרדודה אל מקלט הש.ר. צינור לרוחב התעלה מקשה את המעבר והם נאלצים לזחול מתחתיו. הפצוע מספיק עוד ללחוש "נקמו את דמי!". יוסי יורה ברובה צ'כי חדש, עדיין מלא גריז, חזקה עליו ההוראה לחסוך תחמושת, הרובה לוהט בידיו. פגז שרפנל מתפוצץ בינו ובין מנחם פרידר, מנחם נופל בלי להוציא הגה. יוסי מוריד אותו למקלט וחוזר ללחימה

דפים: 10 of 15 הדף הבא
AtarimTR