NewsArticles
ארבעה ימים אחרי הקרב מתקרבים כמה מצרים עם דגל לבן ומבקשים לקבל את גוויות חלליהם. מפנים אותם אל הצלב האדום. למחרת מתקיימת פגישה בחצי הדרך בין המשלטים בנוכחות מפקד גיזרת עזה, קצין מצרי בדרגת קולונל, ובה מסכמים את פרטי מסירת הגוויות. קצין אחר ממשתתפי הפגישה מספר על חלקו האישי בקרב, הוא היה בתוך בארות יצחק והצליח לצאת בנס. לדבריו נפלו שם שלושה קצינים בדרגת קפטן (סרן). יתכן שיש בידיעה זו הסבר מסויים לכישלון המצרים במאמציהם לכבוש את הישוב. מסתבר שכל הפיקוד של פלוגת החוד נפגע ולא נותר מי שיפקד עליה.
רק ב- 25.7, עשרה ימים אחרי הקרב, מגיעה משלחת הכוללת קולונל וארבעה חיילים מצריים, בליווי שני רופאים שוויצרים. החיילים והמלווים נכנסים למחנה ואילו הקצין מורשה להתקרב רק עד הבאר. מציבים כמה כלי רכב חוצצים בין המחנות והמצרים מעמיסים 43 גוויות ומסתלקים.
 
תוצאות הקרב
הקרב העיקרי הסתיים במוצאי ח' תמוז, כאשר כח מגדוד 9 של הפלמ"ח קיבל את האחריות על הנקודה. בארות יצחק ניצחה! המצרים שתקפו ביחסי כוחות של 1:10 לא הצליחו לכבוש את המקום. הנסיון המר עלה לצבא המצרי במאה חללים ועוד כמאה ועשרים פצועים. גדוד קרבי יצא מכלל פעולה. 43 חיילים מצרים, בהם שלושה קצינים, נהרגו בתוך המחנה, כ- 60 נוספים מצאו את מותם מאש מקלעי המגינים ופגזי השרפנל של התותחים ה"נפוליונצ'יקים".
הנצחון עלה במחיר כבד, כבד מנשוא - 17 מגינים נפלו בקרב. שלושה עשר מאנשי בארות יצחק - חברים ותיקים, בני נוער וחברי גרעין, שני אנשי פלמ"ח ושני חברי ישובים שכנים שנקלעו למקום באותו יום במקרה.
פצועים - 15 בקבוץ עצמו ועוד כמה בכח התגבורת.
מחנה בארות יצחק נותר הרוס לחלוטין. אך הצבא המצרי נעצר בשערי עזה וגבול מדינת ישראל נקבע בין בארות יצחק ובין שייח עלי מונטאר.
דפים: 15 of 15 הדף הבא
AtarimTR