בתי סלומון
ר"ח סיון תרע"ד
כ' טבת תשמ"ו
תמצית קורות חיים

AtarimTR